Добре дошли в сайтa за градинарство на Флоримекс България! -

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Флоримекс България” ЕООД, ж.к. Суха река, бл.100;

адрес за кореспонденция – гр. София, ж.к. Дървеница,

ул. „Равногор 4”, ап. 21

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение заИзграждане на складова база и тръбен кладенец за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от подзмени води”, в поземлен имот с планоснимачен № 648 в квартал № 90 и 71 по плана на гр. София, местност „Кръстова вада“.

Лице за контакти:

Милен Кирилов Стоянов – управител, мобилен – 0889 626561;

florimex.office@gmail.com, florimex@gmail.com.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

    1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Последни новини